logo-rhoss

Основни модули: мешачка секција, секција за исфрлување и рециркулација, рекуперативна секција, секција за термички третман на воздухот, вентилаторска секција.
Жалузини: од галванизиран челик или алуминиум
Филтри: плочасти, ротациони, вреќасти, абсолутни и со активен јаглен.
Овлажувачи: со распрскувачи, пакетни парни овлажувачи, со атомизација или со компримиран воздух.
Топлиноизменувачи: ламеласти пакетни
Елиминатори на капки: полипропиленски, галванизирани, алуминиумски и од нерѓосувачки челик.
Вентилатори: нанапред и наназад закривени лопатки, plug fan. Оптимален избор на аеродинамички перформанси, ефикасност и ниво на бучава.
Рекуператори: со двојни изменувачи, плочасти, ротациони.
Структура: носечка конструкција од алуминиумски профили:
Стандардни: достапни со димензии од 40мм со можност за инсталирање на изолирани панели од 25 и 42мм, или со димензии на профили од 60мм со изолирани панели од 46 и 63мм.
Заоблени профили: Со внатрешно целосно заоблени агли за санитарна употреба.
Термички блокови: конструирани од двојни профили помеѓу нив со полиамидна плоча за елиминација на топлинопредавање.
Панели: изведени во двојна кутиесто свиткана плоча исполнет со изолирачки материјал:
– топло инјектиран полиуретан со просечна густина од 45 kg/m3;
– камена волна со просечна густина од 95 kg/m3;
– внатрешни и/или надворешни панели од материјали: галванизиран лим, пералуман, пластифициран лим, нерѓосувачки лим.
Верзии:
Стандардна: со еден вентилатор во секција со правоаголен облик
Ниска верзија: со еден вентилатор во секција со квадратен облик.
Со редуцирани димензии: со упарени вентилатори во паралелна врска. За специјализирани употреби во прехрамбена индустија, болници, фармација.
Големини: достапни се вкупно 55 големини од стандардните и коморите со редуцирани и ниски димензии.
Серијата ADV клима комори
Е во согласност со стандардите: UNI EN 292, UNI EN 294, CEI EN 60204-1, UNI EN 563, UNI EN 1050, UNI 10893, UNI EN ISO 3744, ISO 3864, UNI EN 1886.

CTA ADV_0864.600x415.best_fit DOUBLE WHEEL HR 4000.600x415.best_fit

Каталог

Надворешен линк